Viện KSND tỉnh Bình Phước nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2019

Thứ sáu - 29/03/2019 05:20 1.408 0

hình hội nghị

hình hội nghị
Sáng ngày 28/3/2019, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước, Khối thi đua số 3 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết Giao ước thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có bà Đỗ Thanh Tâm, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Phước; đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, chiến sỹ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong khối.
Khối thi đua số 3 có 13 đơn vị gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhân nhiệm vụ làm Khối trưởng và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm Khối phó.
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm 2018, phong trào thi đua của Khối thi đua số 3 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, từng cơ quan, đơn vị trong Khối đã nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát tiển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập,  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, chiến sĩ đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong năm, Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh được bình xét là những đơn vị điển hình tiên tiến được báo cáo tham luận về cách làm hay, mô hình mới để nhận rộng, phổ biến, nêu gương trong toàn Khối. Tại Hội nghị, đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh và 6 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể gồm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.
 Phát biểu chỉ đạo bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Phước đã đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong Khối thi đua số 3. Bà Tâm cũng mong muốn, trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua đến các đơn vị thành viên.
 
Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua cũng đã tiến hành ký kết nội dung Giao ước thi đua năm 2019 và bầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh giữ nhiệm vụ Khối phó. Đồng chí Nguyễn Quốc Hân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đại diện cho Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2019 tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Phước và phát động Phong trào thi đua Khối thi đua số 3 năm 2019 với quyết tâm phấn đấu đạt 06 nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
2. Thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” gắn với các phong trào thi đua do Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” ….  Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Gắn kết các phong trào thi đua với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/3/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong trách Hồ Chí Minh”.
3. Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh tổ quốc”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững ổn định trên tuyến biên giới. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường công tác tổ chức diễn tập, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. 
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, kiến tạo phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 999 của Tỉnh ủy; xây dựng chính quyền điện tử; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng  điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Các đơn vị trong Khối cần đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, “gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cơ quan, đơn vị.
6. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục bảo đảm tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Quan tâm khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao động trực tiếp. Việc khen thưởng phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định số 61/2017/QĐ-UBND.
Đ/c Nguyễn Quốc Hân - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị
Bế mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Quốc Hân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bày tỏ hi vọng toàn thể 13 đơn vị trong Khối thi đua số 3 cùng nhau quyết tâm phấn đấu đạt được những mục tiêu  đề ra trong năm 2019, khai thác triệt để các lợi thế và khắc phục các nhân tố khó khăn, chủ động điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 của toàn tỉnh.
Đ/c Đỗ Thanh Tâm trao Bằng khen cho các đơn vị

các đơn vị ký Giao ước thi đua năm 2019
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hà

Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vksbinhphuoc.gov.vn/ là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
Hoàng Kim Panelbanner kiemsat2vks1
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay8,171
  • Tháng hiện tại319,239
  • Tổng lượt truy cập14,358,753
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây