Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Phước

Thứ ba - 20/12/2016 21:23 4.545 0

hình minh họa

hình minh họa
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch Số 41- KH/TU ngày 01/11/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021.
      ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH          
                                *                                                                                    Đồng Xoài, ngày 08tháng 11  năm 2016
                  Số  31-KH/ĐUK
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch Số 41- KH/TU ngày 01/11/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021 như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
- Làm cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.
- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo.
- Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.
II- CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN:
1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1.1. Tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm
- Hằng năm tổ chức hội nghị triển khai, học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt; kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới thông qua các Hội nghị thông tin thời sự định kỳ, trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng tổ chức triển khai, quán triệt cho đảng viên tại chi, đảng bộ mình.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, hằng năm sẽ lựa chọn tổ chức hoạt động như: Hội nghị nói chuyên chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thi Kể chuyện về Bác Hồ, hội thi báo cáo viên giỏi ... trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
1.2. Xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
* Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể
- Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, của ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.
 - Thời gian hoàn thành:
+ Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trong quí IV-2016.
+ Kế hoạch hằng năm hoàn thành trong quí IV của năm trước.
Yêu cầu kế hoạch toàn khóa và hằng năm gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).
* Xây dựng kế hoạch cho từng năm đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu
- Hằng năm, đồng chí Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện tại chi bộ nơi sinh hoạt.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.
- Cấp ủy có trách nhiệm hướng dẫn đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.
- Thời gian gửi kế hoạch cá nhân:
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gửi về chi bộ sinh hoạt và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy 01 bản (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Thời gian gửi kế hoạch trước ngày 15/01 hằng năm.
+ Đối với đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên gửi về chi bộ, cơ quan, đoàn thể nơi sinh hoạt. Thời gian gửi kế hoạch trước ngày 15/01 hằng năm.
2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ
2.1. Nội dung và phương pháp thực hiện
- Các tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với cơ quan, đơn vị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, đạo đức công vụ, công chức, của chi, đảng bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của cơ quan, tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.
2.2. Ban tham mưu phụ trách:
* Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Trên cơ sở hướng dẫn và tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ ở chi, đảng bộ cơ sở.
Thời gian hoàn thành: trong quý I hàng năm
* Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ sung tiêu chuẩn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.
3. Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị theo nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".
Thời gian hoàn thành qúy I/2017.
4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
4.1. Nội dung và phương pháp thực hiện
- Cấp ủy các cơ sở đảng duy trì việc hướng dẫn các nội dung  cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội.
- Công tác tuyên truyền cần coi trọng xây dựng và nhân rộng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay; tạo sự lan tỏa về hành động làm theo trong cán bộ, đảng viên, nhất là gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân, giải quyết kịp thời khó khăn bức xúc của Nhân dân, được Nhân dân quý trọng, tin yêu.
- Đối với Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình, Đảng bộ Báo Bình Phước thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tính hấp dẫn, tính thuyết phục, động viên, cổ vũ làm theo đối với cán bộ, đảng viên.
- Thực hiện tốt phong trào“Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. 
4.2. Ban Tham mưu phụ trách.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:
- Xây dựng hướng dẫn nội dung tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Hằng năm tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh trong Khối các cơ quan tỉnh.
- Phối hợp với Ban Biên tập Website của Đảng ủy Khối thường xuyên sưu tầm các mẫu chuyện có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền.
- Hằng năm, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy đảng  tập trung tuyên truyền việc học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, các ngày kỷ niệm, tạo sức lan tỏa, có tác dụng tốt trong đảng viên, CBCC.
5. Công tác kiểm tra, giám sát
5.1. Nội dung
- Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện tốt và phát hiện các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những lệch lạc, yếu kém trong tổ chức thực hiện.
- Việc kiểm tra, giám sát phải thực chất, chú trọng những việc, những nơi còn khó khăn, yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt.
- Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ hằng năm.
5.2. Ban tham mưu phụ trách
  Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và toàn khóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đối với Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở:
- Xây dựng kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện kế hoạch cá nhân; kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.
+ Đối với Đảng bộ cơ sở: tổ chức kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc.
+  Đối với chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: tùy tình hình thực tế, số lượng đảng viên nhiều hay ít, hàng tháng tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên ít nhất mỗi đảng viên được kiểm tra, giám sát 1 lần/năm.
6. Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng
6.1. Nội dung
- Quí IV hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau (riêng năm 2016 báo cáo trong tháng 12); gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy.
- Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp tháng 5 hằng năm, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của Đảng bộ.
6.2. Ban Tham mưu phụ trách:
Giao Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng đảng tham mưu Ban Thường vụ Khối tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Hướng dẫn công tác sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa.
7. Nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các chi, đảng bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trên. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong suốt nhiệm kỳ.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Đảng ủy Khối:
1.1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:
Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phối hợp với UBKT tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư.
Cụ thể hóa các văn bản của cấp trên tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện.
Theo dõi tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị ở các chi, đảng bộ; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
Tham mưu Ban Thường vụ định kỳ sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị hàng năm.
1.2. Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối:
Đưa nội dung kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng bộ Khối. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện.
1.3. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối:
Đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhlà một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.
1.4 Giao Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối:
Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, đồng thời triển khai thực hiện trong toàn hệ thống nghiêm túc, hiệu quả.
2/ Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở:
- Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tình hình thực tế của  đơn vị, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động, thiết thực để đạt hiệu quả cao.
- Hằng năm (trước ngày 15/1), cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
 
 
- Chế độ báo cáo:
+ Báo cáo tháng, quý: Cấp ủy các chi, đảng bộ gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép trong báo cáo công tác xây dựng Đảng của tháng, quý.
+ Báo cáo 6 tháng, tổng kết năm: gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 25/5 hàng năm; gửi báo cáo năm trước ngày 30/10 hàng năm về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).
 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc phổ biến, quán triệt cho toàn thể đảng viên và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.
 
                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                                       BÍ THƯ
                                                                         (Đã ký)                                                                      Nguyễn Thanh Bình

Nguồn tin: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vksbinhphuoc.gov.vn/ là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay4,806
  • Tháng hiện tại4,806
  • Tổng lượt truy cập10,465,165
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây