Ngành kiểm sát Bình Phước học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 29/11/2021 03:21 2.390 0

hình ảnh minh họa

hình ảnh minh họa
Trong thời đại ngày nay, trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức cần thiết, thật sự có ý nghĩa nhằm rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Đồng thời, đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành kiểm sát Bình Phước nói riêng, toàn ngành kiểm sát nói chung là thật sự cần thiết, mang tính sống còn cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân hiện nay và mai sau.

Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 – CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 03/VKSTC/CT-V9 ngày 16-4-2007 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt trong năm 2021, toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác trong các tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, “Di chúc”, “Phong cách lãnh đạo trong tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc”, “Dân vận”; đồng thời chú trọng quán triệt, học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; thực hiện dân chủ cơ sở tại đơn vị. Nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức và đạt kết quả tốt như: Thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Toạ đàm học tập và làm theo lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát; ban hành quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát Bình Phước; xây dựng kế hoạch, phát động và đăng ký nêu gương, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phân chia địa giới hành chính của hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước trên cơ sở tách ra từ tỉnh Sông Bé. Ngày 26/12/1996 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-TC thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997.
Những ngày đầu mới được thành lập, Viện kiểm sát nhân dân Bình Phước cũng như các Cơ quan trong tỉnh với hàng trăm bộn bề, khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất và tổ chức cán bộ. Khi thành lập, ở cấp tỉnh chỉ có 13 đồng chí, gồm 09 đồng chí từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sông Bé (cũ) chuyển đến và 04 đồng chí từ Viện kiểm sát cấp huyện chuyển lên. Ở Viện kiểm sát tỉnh lúc này chỉ có 04 phòng nghiệp vụ và Văn phòng tổng hợp; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có 05 VKS huyện (không có thị xã) với 39 cán bộ. Về cơ sở vật chất, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chưa có trụ sở làm việc, phải ở chung với Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú đóng tại thị trấn Đồng Xoài.
Ngay sau khi ổn định về chỗ ở và công tác cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã đi vào triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân, cộng với sự đoàn kết thống nhất trong Ban lãnh đạo Viện cũng như của toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phát huy nội lực, từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách, vượt lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Về hệ thống tổ chức bộ máy, từ đơn vị chỉ có 5 phòng nghiệp vụ ở cấp tỉnh và 5 VKS cấp huyện với tổng số 48 cán bộ; đến nay đã có 09 phòng và 08 VKS huyện, 02 Viện kiểm sát thị xã và 01 Viện kiểm sát thành phố; tổng số cán bộ công chức trong VKSND hai cấp đã là 228 đồng chí; về tổ chức Đảng, từ một Chi bộ nhỏ với 12 đảng viên thì nay đã thành lập Đảng bộ với 54 đảng viên sinh hoạt ở 7 Chi bộ trực thuộc.
Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã góp phần tích cực vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo các quyền dân chủ của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Với cán bộ, kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thêm một nội dung quan trọng của những phong trào thi đua yêu nước mà đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đã và đang thực hiện, nhằm xác định phương hướng hoạt động cho phù hợp với thực tiễn công tác. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát tỉnh Bình Phước tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, những người bạn gần gũi và người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Trước đây, tại đơn vị tồn tại vấn đề khó khắc phục đó là tình trạng cán bộ, kiểm sát viên thường xuyên vi phạm giờ giấc làm việc “đi trễ về sớm”, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chạy theo hình thức, xem trọng vai trò cá nhân dẫn đến tình trạng độc đoán, chuyên quyền; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nề nếp, mang tính hình thức đối phó, hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá trong công tác chuyên môn có nơi còn lúng túng. Công tác tuyên truyền chưa chú trọng triển khai sâu rộng trong Viện kiểm sát 02 cấp. Vẫn còn tình trạng chưa quyết liệt, còn bị động, tính chiến đấu chưa cao trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa còn hạn chế; công tác sơ kết còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp mạnh mẽ, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới trong viện kiểm sát 02 cấp Bình Phước.
 Tuy nhiên, hiện nay sau khi triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “sửa đổi lề lối làm việc” và thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 thì tình trạng này tại đơn vị đã không còn xảy ra. Nhận thức về nêu gương của cán bộ, kiểm sát viên được nêu cao, mỗi đồng chí luôn tự soi rọi lại bản thân để làm gương cho đồng chí khác noi theo.
Từ ngày thành lập ngành đến nay, các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên Ngành Kiểm sát nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu không ngừng cho sự trưởng thành của Ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong suốt quá trình thành lập đến nay, trải qua hàng chục năm các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát luôn chú trọng rèn luyện và giữ gìn đạo đức phẩm chất theo lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ kiểm sát phải công minh - chính trực - khách quan - thận trọng - khiêm tốn". Vì vậy đã tạo nên một đội ngũ cán bộ vững mạnh, trong sạch. Nhiều đồng chí từ ngành Kiểm sát trưởng thành, được Đảng giao những trọng trách của ngành và của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Vững vàng trong hoạt động nghiệp vụ, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn thử thách, có ý chí đấu tranh bảo vệ công lý; đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát tỉnh Bình Phước những năm gần đây đã và đang giữ được niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Quyết không để xảy ra tình trạng truy tố oan sai, hoặc Viện truy tố mà Tòa tuyên không phạm tội.
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, tập thể Cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát Bình Phước còn không ngừng nâng cao sức chiến đấu, tinh thần tự giác rèn luyện thể dục thể thao thông qua việc thường xuyên tham gia các phong trào thể thao trong Ngành nói chung và các phong trào thể thao giao hữu với các đơn vị bạn trên địa bàn tỉnh nói riêng. Từ những hoạt động thể dục thể thao đó giúp cho tập thể đơn vị thêm đoàn kết hơn nữa, đảm bảo hoàn thành tốt công việc mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Trong công việc mỗi đồng chí phải là một tấm gương tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tập thể luôn thống nhất, đoàn kết gắn bó, người đi trước có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ những người đi sau, lãnh đạo luôn nêu gương cho cán bộ noi theo…
Với phương châm “lấy dân làm gốc, phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, là người đầy tớ trung thành của nhân dân, không quan liêu, hách dịch bệnh quyền uy. Từ những việc làm cụ thể và thiết thực đó, trong những năm gần đây ngành kiểm sát Bình Phước được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt trong 03 năm: 2017, 2018, 2019 Viện KSND tỉnh Bình Phước đã giải quyết dứt điểm các vụ án khó khăn, phức tạp kéo dài nhiều năm và những vụ án có bị can chối tội, kêu oan. Từ đó tập thể đơn vị đã được Viện KSND tối cao tặng Bằng khen “đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” các năm 2017, 2018, 2019. Đồng thời, về cá nhân có nhiều đồng chí là Kiểm sát viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành, chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Viện Kiểm sát tối cao…Ngoài ra, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước nhiều năm liền được Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên… cũng nhận được nhiều danh hiệu thi đua do các tổ chức đoàn thể cấp trên trao tặng.  
Để thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Viện KSND tỉnh Bình Phước xác định trong thời gian tới phải thực hiện tốt một số việc trọng tâm:
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh gắn với việc rà soát các quy chế nội bộ trong ngành để kịp thời sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới. Trong đó chú trọng tới vai trò lãnh đạo của Đảng; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Viện KSND và các quy định về quản lý đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.
Hai là, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên. Gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng ở viện kiểm sát 02 cấp tỉnh Bình Phước. Coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của ngành; tăng cường công tác giám sát để phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn những vi phạm trong công tác quản lý nghiệp vụ, quản lý kinh tế, tài chính.
Ba là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03/VKSTC/CT-V9 của Viện KSND tối cao và các văn bản chỉ đạo của Viện kiểm sát tỉnh Bình Phước về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện đồng bộ giữa hai nhiệm vụ “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, chiến lược, “chống” là quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.
Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát Bình Phước trong sạch vững mạnh, bảo đảm “vừa hồng vừa chuyên”. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn và biết cụ thể hoá nội dung tư tưởng các chủ trương đường lối của Đảng vào quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Làm chủ được kiến thức pháp luật, có năng lực thực tiễn sắc bén, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Có kiến thức sâu rộng về văn hoá xã hội, ngoại ngữ, tin học, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế để phục vụ cho công tác kiểm sát.
          Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện quy định về nêu gương. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống.
Tình hình quốc tế và trong nước với những thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách, nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. “Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn; các mối đe dọa độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất nước... tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự chống, phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động...”. Điều này đặt ra yêu cầu toàn Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, đưa đất nước vững bước tiến lên. Trong đó, ngành kiểm sát Bình Phước cũng là hạt nhân quan trọng. Vì vậy, đơn vị trong giai đoạn hiện nay và sau này cần đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan trong viện kiểm sát 02 cấp phát triển ổn định, bền vững. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Viện KSND tỉnh Bình Phước xác định không ngừng học tập, rèn luyện theo Người đã, đang và luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động và biện pháp công tác của các cán bộ, đảng viên, được coi là động lực, cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng bộ cùng nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
Cơ hội và thách thức đối với Viện KSND tỉnh Bình Phước còn nhiều; với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, kiểm sát viên; cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Viện KSND tối cao, của Tỉnh uỷ Bình Phước, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, các cơ quan tư pháp trong tỉnh, tin rằng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước chắc chắn sẽ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tác giả bài viết: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 – CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
Hoàng Kim Panelbanner kiemsat2vks1
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập87
  • Hôm nay8,611
  • Tháng hiện tại224,252
  • Tổng lượt truy cập13,770,625
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây