Số/Ký hiệu : 810/QĐ-VKSTC
Trích yếu/ Về việc

Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Ngày ban hành 25/12/2016
Loại văn bản / tài liệu Quy chế
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 1493 | Tải về : 530 Tải về
Nội dung chi tiết
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
Số: 810/QĐ-VKSTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát
thi hành án dân sự, thi hành án hành chính


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thay thế Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 255/2013/QĐ-VKSNDTC- V10 ngày 19/6/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 3;                                                                      
   - Các đ/c PVT VKSNDTC;                                                             
   - Lưu: VT, V11.                                                               
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
                   
 
 
 
Nguyễn Thị Thủy Khiêm

 

Danh mục văn bản

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 66
  • Hôm nay: 1820
  • Tổng lượt truy cập: 2979437