Số/Ký hiệu : 1989/VKSTC-VP
Trích yếu/ Về việc

Góp ý dự thảo Quy định về trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày ban hành 28/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Công văn
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 482 | Tải về : 350 Tải về
Nội dung chi tiết
 
VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
_____________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________________________________
 
Số:      /VKS-VP
V/v góp ý dự thảo Quy định về trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân
Bình Phước, ngày      tháng 5 năm 2018
 
 
          Kính gửi:    
- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã;  
- Các phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh.
           
          Thực hiện Công văn số 1989/VKSTC-VP ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc góp ý dự thảo Quy định về trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ và tương đương nghiên cứu dự thảo Quy định về trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và có ý kiến góp ý gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước 11 giờ ngày 30/5/2018 để tổng hợp chung.
Dự thảo Quy định về trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân được đăng tải trên website www.vksbinhphuoc.gov.vn tại mục tài liệu.
Do thời gian nghiên cứu ít, đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu và gửi văn bản góp ý về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đúng thời hạn. Các đơn vị  gửi trước bản góp ý bằng file mềm (Word) vào địa chỉ phongtkbp@yahoo.com.vn.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VPTH.
TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
đã ký 
 
 
Cao Thanh Nam
 

 

Danh mục văn bản

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 70
  • Hôm nay: 1883
  • Tổng lượt truy cập: 3075130